2010. december 10., péntek

ReikiA reiki története

A reiki ere­dete az ősi Tibetbe vezet­hető vissza, több ezer évvel ezelőttre. Homá­lyos for­rá­sok sze­rint a gyó­gyí­tási tech­nika 2500 évvel ezelőtt ala­kult ki, de csak az 1800-as évek máso­dik felé­ben fedezte fel újra Dr Mikao Usui, keresz­tény egye­temi tanár, akit (a legenda sze­rint) az egyik tanít­vá­nya Krisz­tus cso­da­té­te­le­iről kér­dezte. Usui nem tudta meg­mon­dani, hogyan tett cso­dá­kat Jézus, és azt sem, hogy miért nem képes a mai ember meg­is­mé­telni Krisz­tus cso­da­té­te­leit. Lemon­dott tanári poszt­já­ról, és elkezdte keresni a választ. Több évig ván­do­rolt, régi japán és tibeti kéz­ira­to­kat tanul­má­nyo­zott, böl­csek­kel, szer­ze­te­sek­kel beszélt. Egy ősi szanszk­rit szö­veg­ben találta meg a választ. Usui fel­ment egy hegyre medi­tálni és elmél­kedni. Mivel nap­tára nem volt, huszon­egy kis követ gyűj­tött össze és maga elé tette azo­kat. Min­den reg­gel nap­kelte előtt fel­éb­redt, és a huszon­egy kőből egyet eldo­bott, hogy szá­mon tartsa a napo­kat. Min­den nap medi­tált és böj­tölt. Az utolsó napon, ahogy ledobta a követ a hegy­ol­da­lon, messze kelet felől egy fény jelent meg. Sok-sok szi­vár­vány­színű bubo­ré­kot látott. Ezután erős ragyogó fényt látott, melyet arany szanszk­rit betűk követ­tek — melyek az Uni­ver­zá­lis Életerő tit­kos jel­ké­pei, és mutat­ták hogyan lép­jen kap­cso­latba vele. Egy­más után köze­led­tek felé, paran­csolva, hogy őrizze meg emlé­ke­ze­té­ben azo­kat. Végül a bubo­ré­kok, a fény és a szanszk­rit jelek elfogy­tak és eltűn­tek. Usui kipi­hent­nek és életerős­nek érezte magát, tele volt energiával.


Elnyerte a képes­sé­get, hogy gyó­gyít­son. 1922-ben meg­nyi­totta első klini­ká­ját, mely saj­nos a máso­dik világ­há­ború során meg­sem­mi­sült. 1923-ban föld­ren­gés súj­totta Tokiót. Usui ren­ge­teg embert gyó­gyí­tott meg a Reiki-módszerrel, ami így vált ismerté egész Japán területén.


"A gyógyító feladata az, hogy újra megteremtse a kapcsolatot, de ezzel nem azt mondom, hogy a gyógyítónak bármit is tennie kellene. A gyógyító: pusztán szerep. Maga az élet, a teljesség cselekszik" ...

A Reiki, az univerzumban bárhol megtaláható ISTEN-től származó fény, energia csatornája lehet az, aki elindul ezen az úton. Beavatások, behangolások által lesz képes az ember ezt az energiát, fényt használni. Önmagát majd később másokat is kezelni.


Miért jó a reiki? A rei­ki­vel gyógy­sze­res beavat­ko­zás nél­kül lehet beteg­sé­ge­ket kezelni. Első­sor­ban a pszi­cho­szo­ma­ti­kus — külön­féle nega­tív érzel­mek által kivál­tott – beteg­sé­gek (asztma, külön­féle fóbiák, pánik­be­teg­ség, mig­rén) keze­lé­sére java­sol­ják. Ezen beteg­sé­gek első­számú oko­zói a napi stressz, és a tár­sa­da­lom­nak való megfe­le­lésre érzett kény­szer. Az embe­rek gyak­ran elfojt­ják az érzel­me­i­ket, ezáltal feszültté, ide­gessé vál­nak, és nem tud­nak nor­má­li­san kikap­cso­lódni. A fen­tebb emlí­tett beteg­sé­gek­ből a gyó­gyu­lás igen nehéz­kes: ha elis­mer­jük, hogy nem a tes­tünk, hanem a lel­künk beteg, a tár­sa­da­lom nega­tí­van viszo­nyul hoz­zánk (pél­dául egy kere­kes­szé­kes­nek szí­ve­sen segí­te­nek, de egy alko­holfüggőt inkább kerül­nek az embe­rek). Még ha nem is hiszünk abban, hogy az energiaáramoltatá­sos gyó­gyí­tási mód való­ban léte­zik és műkö­dik, a reiki élet­sza­bá­lya­i­nak betar­tása vala­mint a har­mó­nia eléré­sére való törek­vés való­ban jobbá teheti az életün­ket, és egyen­súlyt hoz­hat mindennapjainkba.

1 megjegyzés:

  1. Melinda, nagyon köszönöm ezt a kis összefoglalót! Arra lennék még kíváncsi, ki az, aki már saját maga is használta ezt a technikát? És milyen tapasztalatotok volt vele?

    VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.